Goražde dobija status grada

Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o Gradu Goražde, kojim je određena njegova teritorija, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika i ostala pitanja značajna za primjenu ovog zakona.

Teritoriju Grada Goražda čine sva naseljena mjesta koje se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru Općine Goražde na dan stupanja na snagu ovog zakona.

“Grad Goražde je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe, njegovi samoupravni organi su Gradsko vijeće i gradonačelnik”, navodi se u zaključku sa sjednice Vlade FBiH.

Statut Grada Goražda propisuje i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizaciju, ovlaštenja i način rada njegovih organa.

Statut mora biti u skladu sa ustavima FBiH i Bosansko-podrinjskog kantona, kao i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom, navodi se.

Izvor: Anadolija

%d bloggers like this: