Ko je ukrao Žanj i hoće li nam ga Drina vratiti?

Najpopularnije kupalište u Goraždu, a čuveno je i u svijetu zahvaljujući igrama koje su se i u najtežim ratnim danima organizovale na njemu, zove se Žanj. Žanj se nalazi u samom centru grada uzvodno od gradskog mosta „Alije Izetbegovića“, doduše, više se nalazilo prije nego što se nalazi danas. Projektom zaštite od poplava, veći dio kupališta je uklonjen iako voda još uvijek nije „smanjila“ tako da još uvijek nije konačno koliko je od Žanja ostalo.
Dakle, osim ranije neuređenosti i projekta koji ga je stajao šljunka, problem posjetiocima  gradske plaže je i regulacija vodostaja rijeke Drine od koje zavisi temperatura vode, pa je Drina tokom ljeta uglavnom ledena za kupače ali i izazov za sve hrabre koji pokušavaju pobjeći od ljetnih vrućina.

Kako bi se što bolje shvatila situacija vezana za Žanj, iznijećemo nekoliko činjenica kada su u pitanju korito rijeke Drine u Goraždu i za njega vezani projekti.

U Bosni i Hercegovini, može se slobodno reći, postoji duga tradicija, gotovo stoljetna, postojanja državnih organa i organizacija formiranih i zaduženih za potrebe brige o vodama.
Od 1. januara 2008. godine počela je primjena novog Zakona o vodama (Službene novine Federacije BiH, broj 70/2006), prema kojem se, umjesto dosadašnjih javnih preduzeća, osnivaju agencije za vodna područja radi provođenja zadataka upravljanja vodama koji se ovim Zakonom i propisima koji se donose na osnovu ovog Zakona, stavljaju u njihovu nadležnost. Konkretno, za područje Federacije BiH koje pripada Crnomorskom slivu nadležna je Agencija za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, a za područje koje pripada Jadranskom slivu Agencija za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru.
Projekat zaštite od poplava rijeke Drine za Bosnu i Hercegovinu – Komponenta Federacije BiH, IDA Kredit – Svjetska banka (World Bank)

 

zanj
Budući da su prethodnih godina općine u Bosni i Hercegovini zadesile katastrofalne poplave sa višemilionskim štetama, između predstavnika nadležnih institucija za vode  Federacije BiH i predstavnika Svjetske banke potpisani su ugovori za zajedničko rješavanje i finansiranje projekta zaštite od poplava u područjima rijeke Drine.
Projekat zaštite od poplava Drine za BiH (ukupne vrijednosti 40.320.000,00 KM) finansira se iz sredstava IDA kredita Svjetske banke (34.560.000,00 KM), a realizira se kroz dvije komponente i to: komponenta u Federaciji BiH (14.698.500,00 KM)  i komponenta u Republici Srpskoj (19.861.500,00 KM), a ostatak sredstava je domaće učešće. Efektivnost projekta je nastupila u maju 2015. godine.
Što se tiče kompenente koja se odnosi na Federaciju BiH, cilj projekta je da se rekonstrukcijom i izgradnjom novih objekata za zaštitu od velikih voda rijeke Drine u općinama Goražde,  Foča   Federacije BiH, i rijeke Prače u općini Pale Federacije BiH osigura zaštita od štetnog djelovanja velikih voda rijeke Drine i rijeke Prače.
Za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za BiH – komponenta u Federaciji BiH  zaduženi su:

• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- za koordinaciju pri realizaciji Projekta
• PIU šumarstva i poljoprivrede- zaduženo za vršenje nabavki usluga projektovanja, radova i nadzora
• općine Goražde, Foča  Federacije BiH i Pale Federacije BiH-  zadužene za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanje dokumenata potrebnih po Zakonu o građenju za objekte koji se grade na njihovoj teritoriji.
• Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo- zadužena za tehničku podršku za pripremu i realizaciju Projekta. Agenija je također u svom trogodišnjem planu predvidjela  sufinansiranje projekata na rijeci Drini, kao vodotoku I kategorije u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Projekat, tj. Komponenta za Federaciju BiH, je podijeljen na slijedeće pod-dionice tj. Podprojekte:

Općina Pale Federacije BiH

  1. Pod-projekt – Pale – Prača
Predviđeni radovi na Uređenju rijeke Prača u naselju Prača dužine cca 3000m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procjena sredstava za realizaciju radova 2.500.000,00 KM, a licitirano cca 3.000.000,00 KM. Izvršen odabir izvođača radova, potpisavanje ugovora u toku. Potrebno još da Svjetska Banka putem PIU Šumarstva i poljoprivrede završi nabavku za odabir nadzornog organa u završnoj fazi) nakon čega će se moći uvesti izvođač u radove.
  1. Pod-projekt- Pale Hrenovica
Predviđeni radovi na Uređenju rijeke Prača u naselju Hrenovica dužine cca 3300m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procjena sredstava za realizaciju radova 3.500.000,00 KM, a licitirano cca 4.000.000,00 KM Izvršen odabir izvođača radova, potpisavanje ugovora u toku. Potrebno još da Svjetska Banka putem PIU Šumarstva i poljoprivrede završi nabavku za odabir nadzornog organa u završnoj fazi) nakon čega će se moći uvesti izvođač u radove.
Općina Goražde
  1. Pod-projekt Goražde – Vitkovići;
Predviđena izgradnja obalouvrda u naselju Vitkovići na lijevoj obali dužine cca 2700 m i na desnoj obali dužine cca 1000 m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procjena sredstava za realizaciju radova 2.390.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.
  1. Pod-projekt Goražde uzvodno od Baćanskog mosta;
Predviđena izgradnja obalouvrda uzvodno od Baćanskog mosta dužine cca 2900 m. Agencija finansirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procjena sredstava za realizaciju radova 1.870.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.
  1. Pod-projekt Goražde – centar grada;
Predviđena izgradnja i nadogradnja parapetnog zida dužine oko 4600 m – na lijevoj i desnoj reguliranoj obali rijeke u gradskoj jezgri Goražda. Potrebno uraditi Glavni projekat koji finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, a odabir konsultanta u završnoj fazi). Procjena sredstava za realizaciju radova 920.000,00 KM.

6. Pod-projekt hitnih radova sanacije u Goraždu;

Screen Shot 2016-07-11 at 2.46.21 PM
Predviđeni hitni radovi na popravci postojeće zaštitne obaloutvrde ukupne dužine 1418 m (oko 10 – 15 % radova završeno je do decembra 2013. godine) – Obnova obala rijeke Drine u Goraždu koje su oštećene u poplavi u decembru 2010. godine (urgentne mjere najvišeg prioriteta) – Projektna dokumentacija – Elaborat finalizirana, a potrebno je samo ažurirati Elaborat što finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, odabir konsultanta u završnoj fazi). Procjena sredstava za realizaciju radova 700.000,00 KM.

7. Podhranjenski potok

Predviđeni radovi regulacije Pothranjenskog potoka na dužini od 1000 m, tj. nastavak na regulisanu dionicu pa do industrijske zone Pobjeda. (Tokom pripreme finalnog projekta za Pothranjenski potok, posebna pažnja treba se obratiti na klizište na desnoj strani potoka koje bi moglo prouzrokovati negativne posljedice, ili u najgorem slučaju dovesti do pokretanja klizišta tokom faze izgradnje), Potrebno uraditi Glavni projekat koji finansira Svjetska Banka (PIU Šumarstva i poljoprivrede provodi nabavku, odabir konsultanta u završnoj fazi). Procjena sredstava za realizaciju radova 550.000,00 KM.
  1. Pod-projekt Goražde – nizvodno od centra grada;
Predviđena izgradnja izgradnja obalouvrda nizvodno od donjeg mosta na lijevoj obali dužine cca 1110 m i na desnoj dužine cca 2380 m. Agencija finasirala izradu i reviziju glavnog projekta. Procjena sredstava za realizaciju radova 2.260.000,00 KM. U toku pribavljanje odobrenja za građenje i priprema tenderske dokumentacije za provođenje nabavke.
Na području Općine Goražde 2015. godine je započela realizacija projekta čišćenja priobalja rijeke Drine u užem gradskom jezgru.
Sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Agencija za vodno područje rijeke Save.
Agencija je odvojila i određena sredstva s ciljem čišćenja obale rijeke Drine, a radi osiguranja boljeg protoka i preventivnog djelovanja u slučaju poplava. Agencija je raspisala dva lota, od kojih se jedan odnosio na eksploataciju šljunka, a drugi isključivo na čišćenje. Vrijednost projekta čišćenja korita Drine iznosila je oko 200.000 KM te je elaborat na osnovu kojeg će se vršiti eksploatacija šljunka uradila Agencija za vodno područje rijeke Save.
Svi su se složili da je naš prioritetni interes je da se obala i korito Drine dovedu u takvo stanje kako bi protok vode bio što bolji, a građani i njihova imovina što bolje zaštićeni, istakli su predstavnici vlasti.
U okviru istog projekta Općina Goražde potpisala je ugovor o izvođenju radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine sa Agencijom za vodno područje rijeke Save. Na osnovu toga izvedeni su radovi čija vrijednost je iznosila 135.675,84 KM. Veliki je značaj implementacije ovog Projekta kojim se uredilo korito rijeke Drine u gradu, te se ovaj dio grada zaštitio od poplava. Ovaj Projekat bio je neophodan imajući u vidu poplave i štetu koje su one nanijele 2010. godine za što odgovorni još uvijek nisu odgovarali, a sudski spor je u toku.
Imajući u vidu sve navedeno, uklanjanje naplavina sa Žanja nije nikakva teorija zavjere, već dio projekta kakvi se u civilizovanom svijetu iz praktičnih radova svakodnevno implementiraju. Žanja je bilo i biće ga opet.
Kada je u pitanju ljubav građana Goražda prema voljenom Žanju, ne bi nas čudilo da sutra osvanu protesti ispred Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu. Vjerovatno bismo uspjeli objasniti i zašto je Žanj, pored tolike ljubavi, toliko godina bio u katastrofalnom stanju i zašto se mi, kada već Agencija nije, nismo smilovali da ga uredimo. Da je za svaku izgovorenu riječ iščupan po jedan korov, Žanj bi bio najreprezentativnije kupalište u regiji, izuzimajući temperaturu vode koja je pogodna jedino za obloge.
Izvor: Veznik.ba
%d bloggers like this: