USVOJEN AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA PERIOD 2016-2022

Sa 18. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja je održana danas,  sa dnevnog reda većinog glasova skinut je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goržade d.o.o iz formalno tehničkih razloga, te Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde-Uprava policije o poništenom postupku prijema policijskih službenika u Upravu policije, kako bi se poslanicima dostavila sveobuhvatna informacija o kompletnoj proceduri koja je provedena.

Nakon „Vladinog sata“ u okviru kojeg je podneseno niz poslaničkih pitanja i inicijativa, uslijedila je rasprava o Prijedlogu Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2022.godina. Poslanicima je upriličena i prezentacija od strane firmi koje su radile na izradi ovog projekta“ Enova“ d.o.o i Instituta za hidrotehniku d.d. iz Sarajeva nakon koje je ovaj plan i usvojen.

screen-shot-2016-11-18-at-12-14-18-am

Na Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, čiji je suosnivač naš kanton, poslanici u skupštini nisu dali svoju saglasnost, ali je usvojen dio zaključaka koje je predložila poslanica Edita Velić formulisanih na temelju dostavljenog izvještaja. Zaključcima je zatraženo od menadžmenta KCU Sarajevo da  obezbijedi saglasnost na Statut od strane Kantona Sarajevo i Srednje-bosanskog kantona, a nakon toga da do kraja ove godine pristupi potpisivanju ugovora sa suosnivačima o pravima i obavezama istih za fiskalnu 2017.godinu. Takođe, usvojen je zaključak da Skupština BPK Goražde izvrši izbor i imenovanje predstavnika koji će u ime suosnivača utvrditi polazne osnove za pokriće akumuliranog gubitka KCU Sarajevo, gdje bi bilo poželjno utvrditi učešće kantona po osiguranom licu Zavoda u ukupno akumuliranom gubitku, tako da osnivači učestvuju u finansiranju u visini od 50 posto.

Na današnjem zasjedanju Skupštine usvojeni su izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola s prostora našeg kantona za školsku 2015/2016.godinu,  a Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za period 01.01-31-12.2015. primljena je k znanju.

%d bloggers like this: