GORAŽDE / USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU BPK U IZNOSU OD 7,9 KM

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici usvojila je Nacrt budžeta BPK Goražde za 2021. godinu u iznosu koji je utvrdila kantonalna vlada, 39.524.000 KM a koji je prema obrazloženju resornog ministra za sedam posto manji u odnosu na ovogodišnji budžet.

Nacrt budžeta upućen je u javnu raspravu, kao i Zakon o izvršenju budžeta BPK za 2021. Kako do konačnog usvajanja budžeta ne bi došlo do zastoja u finansiranju budžetskih korisnika, Skupština je danas usvojila Odluku o privremenom finansiranju BPK Goražde za prva tri mjeseca naredne godine, u iznosu od 7.908.000 KM.

Poslanici su podržali i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Kako je istaknuto na sjednici, razlog za donošenje izmjena i dopuna je da se preciznije definišu pojedine odredbe kako bi bile lakše provodive u praksi.

Skupština BPK Goražde usvojila je i zaključak kojim se otpisuju potraživanja svih korisnika po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koji bi se inače teretili, odnosno izgubili određena prava i morali vratiti sredstva, zbog toga što nisu prijavljivali promjene.

Na današnjoj sjednici usvojen je i u daljnju proceduru upućen Nacrt zakona o izvršenju sankcija u BPK Goražde, kao i prijedlog odluke o Planu zaštite od požara BPK Goražde.

Poslanici su između ostalog usvojili i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku UO JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću akumuliranog gubitka na teret kapitala, u iznosu od 100.000 KM. Podržani su i izvještaji o radu i finansijskCentrom poslovanju JU Dom za stara i iznemogla lica i JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za prošlu godinu.

Podršku kantonalnog parlamenta nisu dobili izvještaji Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za prva dva kvartala ove godine, dok je s druge strane usvojen izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar – juli ove godine.

Razmatrane su i informacije o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde, kao i informacija o stanju izazvanom pandemijom Covid – 19 u BPK Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: